web statistics

اخبار و رویدادها


انتخابات شورای دانش آموزی
درج شده در تاریخ 1392/08/06 توسط ر.م.ف.

مشورت ادراک و هشیاری دهد                                                                           عقل ها  هرعقل را یاری دهد

مراحل تشکیل شورای دانش آموزی دبستان نخبگان امیدفردا در راستای تحقق اصل دانش آموز محوری و مشارکت فعال و موثر دانش آموزان در تصمیم سازی و اجرای مطلوب برنامه های آموزشی و پرورشی و استفاده از توانمندی ها،تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خود باوری در دانش آموزان با تبلیغات وسیع از تاریخ 20/7/1392 تا 30/7/1392آغاز شد.این انتخابات نهایتا روز چهارشنبه مورخ1/8/1392 با هماهنگی و نظارت ستاد انتخابات دبستان برگزار گردید.لازم به ذکر است اسامی منتخبین متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

                                                                                                                            معاونت پرورشی دبستان نخبگان امید فردا